Tak by se dala asi nejlépe vystihnout přání všech zúčastněných v rámci pracovního setkání se zástupci OSPODu a školských institucí regionu Nymburk, které uspořádalo Respondeo, z. s. na konci dubna 2019. Hlavním tématem byla podpora rodin při návratu dítěte ze školského zařízení.

Jako první se ujal slova Bc. Ladislav Vondruška, kurátor pro děti a mládež, OSPOD Nymburk. Ten nejdříve zmínil velmi zajímavé statistiky o počtu dětí umístěných mimo rodinu v letech 2018 – 2019. Těch bylo k 1. lednu 2019 ve Středočeském kraji 578. To je o 35 dětí méně než v předešlém roce. Většinu přitom tvořili chlapci. Statistiku doplnil dvěma kazuistikami, díky nimž si mohli účastníci setkání vytvořit představu, jak probíhá umístění dětí mimo domov a jejich následný návrat do domova. Rovněž i jakým způsobem OSPOD odborně pracuje a podporuje rodinu. Tyto příspěvky vyvolaly diskuzi nad tím, zda existuje v určitých případech dětí umístěných na čas mimo rodinu happy end.

Když je pobyt v diagnostickém ústavu pro dítě prospěšný

Další zajímavý příklad z praxe přednesla Mgr. Miloslava Soukupová, výchovná poradkyně a koordinátorka inkluze ZŠ Tyršova. Kazuistika se týkala nevhodného chování žáka, které se projevovalo již od pátého ročníku základní školy. Vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny možnosti školy a chlapec se výrazně zhoršil nejen v chování, ale i v prospěchu, byl v osmém ročníku umístěn do SVP. Nutno říci, že chlapec nebyl nikdy třídou vyčleňován. Spolužáci ho brali takového, jaký byl. Když se vrátil do školy, spolužáci jej přivítali a doslova zasypali otázkami. Po návratu byl jako vyměněný. Působil uvědoměle a klidně, respektoval nastavená pravidla. Naučil se pracovat ve skupině, vyjadřovat své pocity a svůj názor. Pro dítě toto časově omezené umístění v diagnostickém ústavu bylo v uvedeném případu prospěšné a účelné nejen stran školních výsledků, ale i znovu začlenění dítěte do kolektivu třídy.

Spolupráce, která více pomáhá

Příspěvek za Respondeo, z. s. si připravila vedoucí programu Pomoc rodinám s dětmi Mgr. Miroslava Vokounová Krepčíková DiS., která taktéž uvedla zkušenosti z praxe o návratu dětí zpět do rodin po pobytu ve školském zařízení. Dále mluvila o spolupráci OSPOD a Respondea, z. s., kde zmínila možnosti toho, jak Respondeo může následně rodinám pomoci a podpořit je při zdárné adaptaci v rodině i ve škole. Nakonec vyzvala zúčastněné k diskuzi v hledání kroků ve vzájemné spolupráci.