V rámci pomoci rodinám s dětmi nabízíme pomoc a podporu rodinám s dětmi do 18 let, které se dostaly do nepříznivé životní situace, jsou v agendě Orgánu sociálně-právní ochrany dítěte (OSPOD) a bydlí v obcích s rozšířenou působností (ORP) Nymburk, Poděbrady, Lysá nad Labem, Mladá Boleslav a Mnichovo Hradiště.

Pomoc a podpora je vždy bezplatná, realizuje ji tým Respondea, z. s. v úzké spolupráci s příslušnými rodinami a OSPODy. Služba je poskytována převážně terénní formou, konzultace jsou možné po telefonické domluvě také v prostoru Respondea, z. s.

V jakých situacích nabízíme pomoc a podporu?

Zejména v řešení otázek spojených s:

 • výchovnými problémy
 • financemi a dluhy, exekucemi, apod.
 • bydlením
 • vztahy v rodině, péčí o dítě a jeho výchovou
 • školními povinnostmi dítěte a kontaktem se školou
 • hledáním práce a jednáním s různými institucemi
 • sladěním pracovního a rodinného života

Jak pomáháme?

 • poskytujeme odborné sociální a právní poradenství
 • zajišťujeme psychologické poradenství a terapii jednotlivců, párů i celých rodin
 • nabízíme podporu při sepisování různých dokumentů a podání (poskytneme vzory tiskopisů a kontrolu při jejich vyplňování, tam, kde to je namístě, tak pomůžeme přímo se sepsáním)
 • doprovázíme na jednání k soudu, na úřady, do školy apod.
 • jednáme ve prospěch rodiny – vystupujeme se souhlasem rodiny v jejím zájmu v interakci s třetími stranami (např. s věřitelem, pronajímatelem a dalšími osobami či institucemi)
 • zprostředkujeme Vám další odborné návazné služby a aktivity

Podmínky poskytnutí služeb

Uvedené služby poskytujeme bezplatně sociálně ohroženým a znevýhodněným rodinám s dětmi do 18 let z ORP Nymburk, ORP Poděbrady a ORP Mladá Boleslav. Podmínkou je vždy trojstranná forma spolupráce mezi námi, rodinou a příslušným OSPOD. Pokud by měla rodina zájem o zapojení se do programu sanace rodiny a nebyla by v agendě OSPOD, tak je možné hledat cestu ve spolupráci s příslušným OSPOD.

Dobrovolná spolupráce

Je zcela na rozhodnutí klienta, zda přijme nabídku pomoci služby nebo nikoliv. Klient má rovněž právo spolupráci přerušit v kterékoliv fázi poskytované služby, a to bez udání důvodu.

Individuální přístup

Pracovnice a pracovníci sanace rodiny ke každému přistupují s respektem dle jedinečnosti každého člověka. Informace jsou poskytovány s přihlédnutím k emočnímu rozpoložení klientů/rodin. Klient je vhodnou formou podporován a motivován k tomu, aby se (na)učil řešit svou situaci sám.

V zájmu dítěte

Prvořadý je zájem a prospěch nezletilého dítěte, ten je sledován po celou dobu spolupráce a je důvodem spolupráce s rodinou. Sanace vychází z principu, že když se zlepší prostředí v rodině jako celku, tak se zlepší situace dětí v rodinách.

V úzké spolupráci s Orgány sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) a dalšími organizacemi

OSPOD je pravidelně informován o činnosti v rodině; pokud je to nutné, je zapojen širší tým odborníků z dalších organizací (škola, zdravotnické zařízení aj.)

Rodina jako celek

Holistický přístup k rodinnému systému – brát zřetel na celost systému a vzájemně se ovlivňující faktory, brát v potaz širokou rodinu a snaha o její zapojení do spolupráce