Rozvod. Emociálně a mnohdy i finančně náročný životní krok, který se v dnešní době bohužel nevyhne mnoha párům. Co je dobré vědět, když už v životě tato nepříjemná událost nastane?

Jsem vdaná, ale manželství už je nefunkční a ráda bych se rozvedla, co mám dělat?

V první řadě je třeba si ujasnit, zda manžel s rozvodem souhlasí a zda se domluvíte i na dalších záležitostech s rozvodem spojených (děti, majetek).

Existují dva typy rozvodu:

Nesporný rozvod je využitelný pro manžele, kteří se domluví jak na rozvodu samotném, tak na péči o děti a vypořádání společného jmění manželů. Konkrétně k jeho podmínkám patří:

  • Manželství trvá nejméně 1 rok a alespoň půl roku spolu manželé nežijí
  • Manželé, kteří jsou rodiči nezletilého dítěte/dětí, uzavřeli dohodu o úpravě poměrů (péče, výživné, případně styk s dítětem) a soud tuto dohodu schválil
  • Manželé uzavřeli písemnou dohodu o vypořádání společného jmění manželů (případně bydlení a výživného)

V takovém případě soud nezjišťuje příčinu rozvratu manželství.

Sporný rozvod přichází v úvahu ve chvíli, kdy jeden z manželů s rozvodem nesouhlasí nebo není možné splnit výše uvedené podmínky (dohoda o úpravě poměrů k dětem a zároveň úprava majetku). I u tohoto rozvodu se řeší péče o nezletilé děti. Majetek u tohoto typu rozvodu není třeba řešit.

Máme nezletilé děti, jak vypořádat péči o ně?

Péči o děti řeší soud v rámci rozvodu jako první, a to formou samostatného opatrovnického řízení. Manželé můžou uzavřít buď dohodu nebo nechat rozhodnout soud.

V případě dohody je třeba tuto dohodu zpracovat písemně, upravit v ní, kdo bude o dítě po rozvodu pečovat, komu a v jaké výši je stanoveno výživné, případně upravit rozsah styku s dítětem nebo další údaje a předložit ji soudu ke schválení.

Pokud k dohodě nedojde, dá jeden z manželů návrh k soudu na úpravu poměrů k nezletilým dětem.

Jak vypořádat společný majetek?

Manželé se můžou na vypořádání společného majetku (sem patří i společné závazky, výživné na manžela, právo bydlení atd.) domluvit a sepsat písemnou dohodu, případně nechat rozhodnout soud. Třetí variantou je situace, kdy manželé majetkové poměry neřeší; pak se společné jmění vypořádá po 3 letech po rozvodu samo.

Dohoda o vypořádání společného jmění manželů musí být písemná, s úředně ověřenými podpisy a měla by ideálně vypořádat vše, co do společného jmění manželů patří.

Návrh k soudu na vypořádání společného jmění manželů přichází v úvahu v případě, že se manželé na vypořádání majetku nedomluví, ale jeden z nich (nebo oba) jej chtějí vypořádat. Na návrh jednoho z manželů pak rozhodne o vypořádání soud.

Kdo mi návrhy sepíše?

Návrhy a dohody si mohou manželé sepsat sami nebo se mohou obrátit na advokáta, který jim návrh za napíše (sepsání advokátem je však zpoplatněno).

Kolik rozvod stojí?

Opatrovnické řízení (úprava poměrů k dětem) je od soudního poplatku osvobozeno.

Za návrh na rozvod manželství musí navrhovatel zaplatit soudní poplatek 2000 Kč. Pokud je nemajetný, může zkusit požádat soud o prominutí tohoto poplatku.

Pokud jeden z manželů dá návrh na vypořádání společného jmění manželů soudem, poplatek za toto řízení je také 2000 Kč. Poplatek však může být i vyšší (např. 5000 Kč za každou vypořádávanou nemovitost). I v tomto případě lze zkusit požádat soud o prominutí soudního poplatku.

Cena může dále vyrůst např. v případě, že jsou nařizovány znalecké posudky.

Další náklady manžele čekají, pokud se nechají zastoupit advokátem – tam pak záleží na tom, co advokát zpracovává, kolik je nařízeno jednání, jaké úkony v řízení dělá atd. Je vhodné se na tyto náklady informovat předem.

Připravila: Mgr. Hedvika Stuchlíková