Rozešla jsem se s přítelem, máme spolu nezletilé děti, jak upravit výživné?

Výživné (společně s péčí o dítě, případně také úpravou styku) lze upravit buď písemnou dohodou rodičů nebo návrhem k soudu v případě, že se rodiče nedomluví. Na rozdíl od dohody manželů není u dohody nesezdaného páru třeba, aby ji schválil soud.

V případě rozvodu manželů řeší úpravu poměrů k dětem opatrovnický soud, a buď formou schválení dohody, případně rozhodne o návrhu rodičů.

Jak stanovit výši výživného na děti?

Výše výživného není stanovena žádným předpisem, vychází se z věku a potřeb dětí a majetkové situace rodičů. Existují ale orientační tabulky Ministerstva spravedlnosti, podle kterých se lze rámcově řídit:

Tabulka vychází z věku dítěte a čistého příjmu rodiče, který má výživné platit.

0 – 5 let 11 – 15 %
6 – 9 let 13 – 17 %
10 – 14 let 15 – 19 %
15 – 17 let 16 – 22 %
18 a více let 19 – 25 %

 

Musí mě u soudu zastoupit advokát? Kolik řízení stojí?

Ne, advokátní zastoupení je u opatrovnického řízení nepovinné. Pokud je ale druhý z rodičů zastoupen advokátem či hrozí riziko, že dojde ke sporu, je vhodné advokátní zastoupení zvážit.

Opatrovnické řízení je bezplatné. Pokud je ale rodič zastoupen advokátem, jeho náklady si hradí sám.

Druhý rodič mi neplatí výživné, co mám dělat?

Výživné lze vymáhat exekučně – rozsudek o výživném či schválená dohoda slouží jako tzv. exekuční titul (tj. dokument, na jehož základě lze nařídit exekuci), stačí sepsat a zaslat zvolenému exekutorskému úřadu (jejich seznam lze nalézt na www.ekcr.cz) návrh na nařízení exekuce. Výživné je tzv. přednostní pohledávka, má tedy přednost před ostatními (a v případě srážek ze mzdy se sráží větší částka). Exekuce lze vymáhat jak dlužné, tak běžné výživné. V rámci nařízené exekuce může exekutor povinnému rodiči pozastavit řidičské oprávnění, pokud mu neslouží jako zdroj obživy (řidič kamionu, taxikář apod.).

Druhou variantou je dát návrh na výkon rozhodnutí k soudu.

Mám na vymáhání výživného nějakou lhůtu?

Výživné se promlčuje po 3 letech (to, které je splatné od 1. 1. 2014 a později; starší výživné se promlčovalo po 10 letech). V této lhůtě je tedy vhodné podat návrh na exekuci nebo výkon rozhodnutí, případně i trestní oznámení.

Dal/a jsem návrh na nařízení exekuce, ale druhý rodič nemá žádné příjmy, bydlí po kamarádech a nemá žádný majetek, takže mu exekutor nic nemůže zabavit

V tomto případě je vhodné vytrvat, může se stát, že povinný např. zdědí majetek, začne legálně pracovat apod. Bohužel jsou ale rodiče, kteří se placení výživného úspěšně vyhýbají dlouhodobě. Neplnění vyživovací povinnosti je trestný čin (v případě neplacení výživného 4 měsíce a více), je tedy možné podat trestní oznámení; v ideálním případě bude rodiči uložen trest a zároveň povinnost výživné doplatit.

Další variantou je vyžadovat výživné po prarodičích – v tomto případě je však třeba počítat, že soud stanoví vyživovací povinnost všem prarodičům.

Dokdy platí vyživovací povinnost?

V zásadě do té doby, než je dítě schopno se samo živit (např. nastoupí do zaměstnání). V případě pochybností rozhodne o zrušení vyživovací povinnosti na návrh povinného rodiče soud.